dimarts, 22 de gener de 2019

07. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1918-1945)


1. ELS FELIÇOS ANYS 20 I LA PROSPERITY

Als països capitalistes, es va viure una etapa de gran prosperitat econòmica (1925-1929), coneguda com els feliços anys vint.  Aquest fenomen va tenir una gran incidència als Estats Units, que es van convertir en la primera potència econòmica mundial. L'estil de vida nord-americà es va difondre arreu del món.

Aquesta època de prosperitat (prosperity ) es va fonamentar en l'augment de la productivitat (treball en cadena), l'ús de noves fonts d'energia (petroli i electricitat) i la força dels nous sectors industrials (químic, automobilístic, dels electrodomèstics, mitjans de comunicació...). 
2. EL CRAC DE 1929 I LA GRAN DEPRESSIÓ

L'expansió econòmica va arribar a la seva fi el 1929, quan les accions de la borsa de Nova York (Wall Street) van començar a perdre valor i va crear un pànic col·lectiu. El 24 d'octubre de 1929, conegut com el dijous negre, molta gent que necessitava vendre les seves accions per tornar els crèdits que havien demanat les van posar a la venda, però ningú no les comprava. 

Cal afegir que el 1929 l'economia havia arribat a una situació de sobreproducció. Els magatzems eren plens de productes que no es podien vendre i els preus van començar a baixar. Moltes empreses van fer fallida i l'atur es va estendre. 


3. L’URSS DURANT EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1921-1939)


4. EL DESCRÈDIT DE LA LLIBERTAT: L’ASCENS DELS TOTALITARISMES

La Primera Guerra Mundial i el crac de 1929 van provocar a Europa l'empobriment de la majoria de la classe treballadora i d'amplis sectors de la classe mitjana. Això va comportar un augment de les tensions socials, l'auge dels sindicats comunistes i la pèrdua de suport dels règims democràtics, sobretot als països en què la democràcia encara era jove.  Aquesta situació va afavorir l'aparició i la consolidació de règims totalitaris que tenien com a trets principals la concentració del poder en mans d'un únic líder i d'un sol partit polític, la supressió de les llibertats i les institucions democràtiques (partits, sindicats...), la continuïtat de l'economia capitalista i el control per part de l'Estat de l'educació i els mitjans de comunicació. En són exemples el feixisme a Italià i el nazisme a Alemanya. (Documental editat pel GES)

L'ALEMANYA DE HITLERDERROTA DE L'EIX (1943-1945)

El Japó va continuar la guerra en solitari. El president nord-americà, Harry Truman, va decidir llançar la bomba atòmica, sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i Nagasaki els dies 6 i 9 d'agost. El 2 de setembre el Japó es va rendir. La Segona Guerra Mundial s'havia acabat.